Ubezpieczenia finansowe

Na polskim rynku istnieje bogata oferta produktów, które są zaliczane do ubezpieczeń finansowych. Podstawowe ubezpieczenia finansowe oferowane za pośrednictwem Benefit Broker to gwarancje ubezpieczeniowe oraz ubezpieczenie kredytu kupieckiego, które w dużym skrócie opisujemy poniżej:

 

Gwarancje ubezpieczeniowe

Podstawowe produkty:

 

Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy uczestnik przetargu nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania kontraktu

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa właściwego usunięcia wad lub usterek

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał lub nienależycie wykonał zobowiązanie wynikające z rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa należytego wykonania umowy i usunięcia wad

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, nie wykonał bądź nieprawidłowo wykonał zobowiązanie określone w zabezpieczanej gwarancją umowie.

 

Gwarancja ubezpieczeniowa zwrotu zaliczki

Przedmiotem gwarancji jest zobowiązanie gwaranta do zapłaty określonej w gwarancji kwoty w przypadku, gdy podmiot, za który gwarancja została udzielona, odmówił zwrotu zaliczki w sytuacji, gdy doszło do niewykonania umowy

 

Korzyści wynikające z uzyskania gwarancji ubezpieczeniowych:

 • poprawa płynności finansowej – gwarancja ubezpieczeniowa sprawia, że zobowiązany nie musi blokować własnych środków pieniężnych,

 • zwiększenie wiarygodności zobowiązanego jako partnera w interesach,

 • możliwość uczestniczenia w wielu przetargach jednocześnie co zwiększa prawdopodobieństwo zawarcia kontraktu,

 • możliwość podpisania wielu kontraktów jednocześnie,

 • uzyskanie źródła finansowania kontraktu jakim jest zaliczka (dotyczy gwarancji zwrotu zaliczki).

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

(zwane również ubezpieczeniem należności)

 

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to kompleksowe ubezpieczenie należności handlowych, które zabezpiecza przedsiębiorcę przed ryzykiem braku płatności od odbiorcy w kraju i za granicą.

Ubezpieczenie należności zapewnia pokrycie należnych wierzytelności co stanowi gwarancję utrzymania płynności finansowej i chroni firmę przed nieplanowanymi, nagłymi stratami jakie mogą pojawić się w związku z brakiem płatności ze strony kontrahenta. Ubezpieczenie należności pozwala skutecznie zarządzać ryzykiem handlowym i politycznym.

 

Korzyści wynikające z ubezpieczenia kredytu kupieckiego:

 • transfer ryzyka niewypłacalności odbiorców na Ubezpieczyciela,

 • zwiększenie konkurencyjności poprzez wydłużenie terminów płatności lub zwiększenia limitów kredytowych dla odbiorców,

 • zmniejszenie kosztów i czasu związanego z oceną wiarygodności odbiorców,

 • ograniczenie kosztów rezerw,

 • poprawa płynności finansowej,

 • zwiększenie wiarygodności przed bankami i instytucjami finansowymi, co przekłada się na lepsze warunki finansowania własnej działalności.

 

Ubezpieczenia finansowe dotykają wielu dziedzin gospodarki i zyskują coraz większy wpływ na gospodarkę. Inwestycje i handel to dziedziny w których tego rodzaju ubezpieczenia mają największe zastosowanie.

 

Wybierając ubezpieczenie finansowe zyskujesz dla swojej firmy ochronę w okresie dobrej koniunktury, ale też na okres kryzysu.

W celu dobrania odpowiedniego programu zapraszamy do kontaktu – nasi specjaliści pomogą dopasować zakres ubezpieczenia do Twoich potrzeb.

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: