Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstwa jest kluczowym ubezpieczeniem, jakie powinien posiadać każdy podmiot gospodarczy. Podstawowym zadaniem ubezpieczeń majątkowych jest eliminowanie obaw związanych z finansowymi skutkami nagłych i nieprzewidywalnych zdarzeń losowych.

 

Jako broker ubezpieczeniowy obejmujemy Klientów kompleksową ochroną od często nieprzewidywalnych zagrożeń dzięki czemu firma może odtworzyć uszkodzone lub utracone mienie i wznowić normalną działalność, bez konieczności finansowania naprawy szkody ze środków własnych.

 

Na polskim rynku ubezpieczeniowym wyróżnia się dwa standardowe warianty zakresu ubezpieczenia mienia: ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych oraz tzw. „All Risks”.

 

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Konstrukcja zakresu ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych opiera się na objęciu ochroną ubezpieczeniową zdefiniowanego katalogu ryzyk tj. ogień, uderzenie pioruna, wybuch, uderzenie lub upadek statku powietrznego, eksplozja, implozja, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, śnieg i lód, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie się ziemi, osuwanie się ziemi, szkody wodociągowe, zalanie przez osoby trzecie, dym i sadza, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, spływ wód po zboczach.

Powyższe ubezpieczenie można rozszerzyć o ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem, rabunku i wandalizmu oraz ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych, obejmujące rozbicie, zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonych elementów.

 

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Dużo szerszym zakresem ubezpieczenia jest tzw. „all risks”, czyli ubezpieczenie od wszystkich ryzyk.

Ubezpieczeniem objęte są wszelkie szkody polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia na skutek zaistnienia nagłego, przypadkowego i nieprzewidzianego zdarzenia, z zastrzeżeniem wyłączeń zawartych
w ogólnych warunkach.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk opiera się na zasadzie odwrotnej niż ubezpieczenie od ryzyk nazwanych. Towarzystwo Ubezpieczeń będzie bowiem odpowiedzialne za każdą szkodę, o ile przyczyna jej wystąpienia nie została wyłączona z ochrony ubezpieczeniowej.

 

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody rzeczowe, polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek jakichkolwiek przyczyn, nie wyłączonych z warunków ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody powstałe w wyniku: pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, dymu i sadzy, zalania, szkód elektrycznych, błędów w obsłudze, kradzieży z włamaniem.

 

Ubezpieczenie od utraty zysku

Ubezpieczenie utraty zysku ma za zadanie pokryć straty w zysku brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzenia swojej działalności gdyby szkoda w mieniu nie powstała w tym część zwiększonych kosztów działalności, czyli uzasadnionych kosztów, które Ubezpieczający poniósł w celu uniknięcia lub zminimalizowania spadku obrotu (ubezpieczone automatycznie w ramach sumy ubezpieczenia zysku brutto) oraz dodatkowe może pokryć tzw. zwiększone koszty działalności.

 

Ubezpieczenie CARGO

Ubezpieczenie cargo nazywane jest ubezpieczeniem ładunków w transporcie. Ubezpieczenie zapewnia finansową rekompensatę w przypadku powstania szkody w mieniu w transporcie krajowym i międzynarodowym. 

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka nazwane tj. pożar, uderzenia pioruna, powódź, huragan, deszcz nawalny, grad, lawina, wypadek środka transportowego  oraz zdarzenia dodatkowe tj. kradzież z włamaniem, rabunek, zaginięcie, czy też stary mienia z innych przyczyn (All Risks).

tel.: +48 42 207 42 48

(z powodu pracy zdalnej numer aktualnie niedostępny)

Biuro czynne od poniedziałku do piątku

w godz. 9.00-17.00

(prosimy o wcześniejszy kontakt w celu umówienia spotkania)

ul. Tuwima 30 lok. 2

90-002 Łódź

SKONTAKTUJ SIĘ!

ADRES:
KONTAKT: